Cerrar
Acceso Usuarios

Acceso usuario

Para acceder a las secciones privadas debes introducir el usuario y clave que te acreditan como usuario registrado de la asociación.

Estatutos

Estatutos da Asociación

Reglamento de régimen interno

Estatutos

Consulta os estatutos da Asociación

Capitulo I.
Da Asociación

Artigo 1°.- Constitúese en Santiago de Compostela o día 18 de xaneiro de 1.986 unha Asociación sen ánimo de lucro que se denominará' ASOCIACIÓN GALEGA DE ESCOLAS INFANTIS, coas siglas, “ A G A D E I ”. A Asociación rexirase polos presentes Estatutos, pola lei orgánica 112002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociacións e pola demais lexislación existente en materia de Asociacións que lle sexa aplicable.

Artigo 2°.- Son fins principais da Asociación:

 1. Representar e defende-los intereses profesionais dos asociados.
 2. Fomenta-la unión e colaboración das empresas asociadas en temas comúns.
 3. Imprantar servizos de todo tipo para atende-los intereses, tanto colectivos coma individuais dos asociados.
 4. Representar e xestionar estes intereses perante calquera instancia pública ou privada.
 5. Conquerir, posuir, gravar, desgravar, enaxerar e administrar toda clase de bens mobles e inmobles precisos para o seu funcionamento.

Artigo 3°.- Para levar a cabo os seus fins, poderá a Asociación organiza-las seguintes actividades:

 1. Crear, manter e fomentar contactos e colaboracions coas entidades autonómicas, estatais ou estranxeiras de análoga natureza.
 2. Todos aqueles outros, entendidos nun senso amplo, que contribuan a representacion, defensa e xestion dos intereses dos asociados.
 3. Promover-la formacion profesional e cultural dos centros asociados e tamen desenrolar canles de cooperación e axuda mutua entre os mesmos
 4. Organizar diferentes eventos que promovan socialmente a nosa sectorial.

Como Asociación sen ánimo de lucro destinarase ós devanditos fins polo menos o setenta por cento das rendas netas ou ingresos que se obteñan por calquera concepto exceptuándose as contribucións efectuadas en concepto de dotación patrimonial.

Artigo 4°.- O domicilio principal e permanente da Asociación radicará na localidade de VIGO, rúa de GRAN VÍA nº101 C.P 36204 teléfono 986419764 e correo electrónico: oxardin@telefonica.net Poderanse utilizar outros locais asociativos adicionais noutras cidades, mediante acordo da Xunta Directiva, que terá atribucións para cambiar, tanto o domicilio como os locais, dando conta do seu acordo ó Organismo encargado do Rexistro de Asociacións. Para os efectos de comunicacións e notificacións sinálanse como preferentes as seguintes direccións:

Domicilio: Gran Vía 101 VIGO C.P 3620
Teléfono 1: 607426196
Fax: 986 481121
Correo electrónico: oxardin@telefonica.net

Artigo 5°.- A Asociación en funcións dos seus fins e do emprazamento do seu domicilio social, exercerá fundamentalmente as súas actividades no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 6°.- A duración desta Asociación é de carácter indefinido e só se disolverá, conforme a estes Estatutos, pola vontade dos asociados expresada en Asemblea Xeral Extraordinaria ou polas causas previstas na lexislación vixente. A Asociación rexirase segundo os principios democráticos contidos no marco da Constitución e o resto do ordeamento xuridico.

Capitulo II.
Dos Socios

Artigo 7°.- Poderán ser integrantes da Asociación tódalas aquelas persoas físicas ou xurídicas, con plena capacidade de obrar ou tralo acordo do órgano competente da persoa xurídica, que reúnan os seguintes requisitos:

 1. Empresas privadas que poidan existir dun xeito continuado e que cumpran a normativa vixente para poder adicarse a educación, garda e custodia de nenos e nenas de 0 a 6 anos, e demáis institucións relacionadas coas mesmas que estén rexistradas como tales nos organismos competentes da Xunta de Galicia.
 2. As Empresas que acrediten cumpri-los requisitos do párrafo anterior, deberán solicitar por escrito a Xunta Directiva o seu desexo de inscribirse na Asociación, comprometéndose a cumpri-los estatutos, a paga-la cota de entrada en caso de que a houbese así como todas aquelas cotas estatutarias establecidas tanto correntes como extraordinarias.
 3. Contra os acordos da Xunta Directiva poderase recurrir ante a Asamblea Xeral.

Artigo 8°.- Dentro da Asociación podarán existi-las seguintes clases de asociados:

 1. Empresas privadas que poidan existir dun xeito continuado e que cumpran a normativa vixente para poder adicarse a educación, garda e custodia de nenos e nenas de 0 a 6 anos, e demáis institucións relacionadas coas mesmas que estén rexistradas como tales nos organismos competentes da Xunta de Galicia.
 2. As Empresas que acrediten cumpri-los requisitos do párrafo anterior, deberán solicitar por escrito a Xunta Directiva o seu desexo de inscribirse na Asociación, comprometéndose a cumpri-los estatutos, a paga-la cota de entrada en caso de que a houbese así como todas aquelas cotas estatutarias establecidas tanto correntes como extraordinarias.
 3. Contra os acordos da Xunta Directiva poderase recurrir ante a Asamblea Xeral.

Artigo 9°.- Os asociados e asociadas tañen os seguintes dereitos:

 1. Tomar parte nas Asambleas con voz e voto.
 2. Poder elixir e ser elixidos para cargos directivos.
 3. Tomar parte en cantas actividades organice a Asociación en cumprimento dos seus fins.
 4. Gozar de tódalas vantaxes e beneficios que a Asociación poida obter.
 5. Ter copia destes Estatutos.
 6. Ser informados sobre a composición da Xunta Directiva.
 7. Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da Asociación.
 8. Facer suxestións ós membros da Xunta Directiva en orde a mellora-lo cumprimento dos fins da Asociación.
 9. Que se lle poña de manifesto o estado de contas ingresos e gastos da Asociación tódolos anos, así como o desenvolvemento da súa actividade.

Artigo 10°.- Son obrigas dos asociados e asociadas:

 1. Prestar cantos servizos determinen os Estatutos, o Regulamento de Réxime Interno e os acordos das Asambleas Xerais.
 2. Desempeña-los cargos para os que foron elixidos.
 3. Asistir ás Asambleas Xerais.
 4. Satisface-las cotas que se establezan.
 5. Observar unha boa conducta individual e cívica.
 6. Cumpri-los acordos da Asemblea Xeral e o contido dos Estatutos.

Artigo 11°.- No caso de que nun mesmo Centro houbese varios socios, estes poderán asistir as Asambleas Xerais con voz pero soamente cun voto.

Artigo 12°.- Os acordos de admisión de asociados e asociadas tomaraos a Xunta Directiva, unha vez recibida a petición escrita da persoa responsable do Centro solicitante que desexa ser admitido.

Artigo 13°.- A condición de asociado pérdese:

 1. Por vontade propia.
 2. Por falta de pago nas cotas.
 3. Por realización de accións que danen gravemente ós intereses da Asociación.
 4. Por expediente disciplinario.

Artigo 14°.- A expulsión de asociados e asociadas será acordada pola Xunta Directiva, previa audiencia do interesado/a. O acordo de expulsión deberá ser ratificado pola Asemblea Xeral Extraordinaria e contra a súa resolución poderase recorrer ante a xurisdicción ordinaria.

Cando a baixa se produza por vontade dalgunha asociada ou asociado, deberá realizar unha petición escrita e procederá ó aboamento previo de tódalas cotas que taña pendentes.

Artigo 15°.- Os asociados/as podarán pedir a separación temporal por escrito.

A Xunta Directiva podará acorda-la separación temporal dun asociado cando se está tramitando un expediente sancionador, ou concorran causas xustificadas que o aconsellen, tales como o atraso no pago dalgunha cota, ou comportamentos que afecten a boa marcha dalgún dos fins da Asociación. O expediente sancionador recollerase no Regulamento de réxime interno, pero en todo caso a Resolución poderase recorrer perante a xurisdición ordinaria.

Capitulo III.
Dos Órganos da Asociación

Artigo 16°.- A dirección e administración da Asociación serán exercidas polo Presidente, a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.

Artigo 17°.- 0 Presidente da Asociación asume a representación legal da mesura e executará os acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asernblea Xeral, presidindo as sesións que celebre unha e outra. O Presidente será designado pola Asemblea Xeral entre socios que teñan polo menos 1 ano de antigüidade e o seu mandato durará 4 anos.

Artigo 18°.- A Xunta Directiva estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesoureiro e tres vocais, cargos que deberán recaer en asociados/as que leven polo menos un ano na Asociación.

Artigo 19°.- Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán gratuitos, sen prexuízo do dereito a ser reembolsados dos gastos debidamente xustificados, e deberán carecer de interese económico nos resultados da actividade por si mesmos ou por persoa interposta. Elixiranse pola Asemblea Xeral os cargos e durarán un período de 4 anos, aínda que poden ser obxecto de reelección indefinidamente. Os cargos da Xunta Directiva renovaranse por metade. Na primeira quenda serán renovados o Vicepresidente, o Tesoureiro e un Vocal e no segundo, o ano seguinte, o Presidente, o Secretario e os outros dous vocais. O primeiro mandato dos cargos do segundo turno de renovación durará 1 ano mais. O persoal de secretaría, se o houbese, será nomeado pola Xunta Directiva, que acordará ademais a súa retribución. Os cargos cesarán na súa función por pasamento, renuncia voluntaria, e por transcurso do prazo para o que foron elixidos. A renuncia e o transcurso do prazo non dan lugar ó cese automático, senón que deberase facer un efectivo traspaso de poderes coa entrega de documentación e posta ó día do sucesor ou ben esperar ata que a Xunta Directiva nomee temporalmente a un substituto se se trata de renuncia voluntaria.

Artigo 20°.- É función da Xunta Directiva programar e dirixi-las actividades asociativas e levar a xestión administrativa e económica da Asociación, someter á aprobación da Asemblea Xeral o orzamento anual de ingresos e gastos, así como o estado de contas do ano anterior. Así mesmo procederá a convocar e fixa-la data da Asemblea Xeral, fixalas cotas ordinarias e extraordinarias que se aproben, desiña-las Comisións de traballo ou seccións que se estimen oportunas para o bo funcionamento da Asociación, ditar normas interiores de organización e exercer cantas funcións non estean expresamente asiñadas á Asemblea Xeral. Corresponderalle tamén todas aquelas outras actividades que lle sexan transferidas pola Asemblea.

Artigo 21°.- A Xunta Directiva celebrará as súas sesións cantas veces o determine o Presidente ou o Vicepresidente, a iniciativa propia ou a petición de calquera dos seus compoñentes. Será presidida polo Presidente e, na súa ausencia, polo Vicepresidente ou o Secretario, por esta orde, e, a falta de ambos, polo membro da Xunta que teña mais idade. Para que os acordos da Xunta Directiva sexan válidos deberán ser adoptados pola maioría de votos dos asistentes, sendo necesaria a concorrencia, polo menos, de seis dos seus membros. No caso de empate decidirá o voto do Presidente. O Secretario ou, no seu defecto, o Vicepresidente levantará acta das sesións, que se transcribirá ó libro de actas.

Artigo 22°.- Os membros da Xunta Directiva presidirán as comisións que a propia Xunta acorde constituir, co fin de delegar nelas a preparación de determinados actos ou actividades, ou de conseguir das mesmas as informacións necesarias. Formarán parte, ademais, das ditas comisións o número de vocais que acorde a Xunta Directiva, a proposta dos seus respectivos presidentes. Cando as necesidades o aconsellen, a Xunta Directiva poderá acordar que as comisións se desdobren en subcomisións.

Artigo 23°.- A Asemblea Xeral de asociados e asociadas é o órgano de expresión da vontade da Asociación e estará. formada por tódolos integrantes da mesma. O Presidente e o Secretario da Asemblea serán os mesmos que os da Xunta Directiva.

Artigo 24°.- A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario como mínimo unha vez ó ano, e con carácter extraordinario cantas veces o acorde a Xunta Directiva, ou o soliciten o 10% dos socios. Neste último caso realizarase por medio de escrito dirixido ó Presidente, autorizado coas firmas dos solicitantes, no que se expoña o motivo da convocatoria e a orde do día.

Artigo 25°.- A Asemblea Xeral ordinaria reunirase necesariamente dentro dos seis primeiros meses de cada ano. Tanto a Asemblea ordinaria como a extraordinaria serán convocadas con 15 días de antelación polo/a presidente/a da Xunta Directiva. A notificación farase nos locais da Asociación para as Asembleas Ordinarias e no domicilio dos asociados para as Asembleas extraordinarias.

Artigo 26°.- Serán competencias da Asemblea Xeral ordinaria:

 1. Aproba-la acta da reunión anterior.
 2. Aproba-lo plan de actividades.
 3. Examinar e aproba-la memoria de actividades.
 4. Examinar e aproba-las contas e balances do exercicio anterior.
 5. Aproba-los presupostos de ingresos e gastos para cada exercicio.
 6. Exame e aprobación das cotas.

Artigo 27°.- Serán competencias da Asemblea Xeral extraordinaria:

 1. Modifica-los Estatutos da Asociación.
 2. Elexi-los integrantes da Xunta Directiva.
 3. Aproba-la federación con outras Asociacións.
 4. Autoriza-lo alleamento, gravame ou hipoteca de bens sociais.
 5. Acorda-la disolución da Asociación.
 6. Designa-los/as liquidadores/as.
 7. Ratifica-la expulsión de asociados e asociadas a proposta da Xunta Directiva.
 8. Solicita-la declaración de utilidade pública da Asociación.
 9. Aproba-lo regulamento de réxime interno da Asociación.
 10. As que sendo de competencia da asamblea ordinaria, por razóns de urxencia ou necesidade, non poidan espera-la súa convocatoria, sen grave prexuízo para a Asociación.
 11. Tódalas non conferidas expresamente á Asemblea Xeral ordinaria ou a Xunta Directiva.

Artigo 28°.- Para que as asambleas poidan tomar acordos, integraranse polos/as asociados/as asistentes, sempre que concorran a metade mais un do total na primeira convocatoria ou transcorrida medía hora en segunda convocatoria, con calquera número de asistentes.

Artigo 29°.- Os acordos adoptados deberán selo polo voto afirmativo da maioría simple dos asistentes ou representados, excepto os relativos os apartados 1 ó 7 do art.igo 27 , que requiriran maioría de dous tercios. continuación levaranse os acordos ó libro de Actas e asignara o/a Presidente, ola secretario/a da Asemblea. A acta deberá ser lida na seguínte sesión celebrada pola Asemblea Xeral e aprobada por maioría.

Artigo 30°.- Os acordos adoptados conforme os preceptos anteriores obrigarán a tódolos/as asociados/as, incluso ós non asistentes. As sesións se abrirán cando así o determine o Presidente. Seguidamente se procederá por parte do Secretario á lectura da acta da Asemblea anterior que deberá ser aprobada. Posteriormente o Secretario procederá a trata-la orde do día. Cada punto será informado polo membro da Xunta directiva que lle corresponda, procedéndose a aprobación nos termos contidos nestes Estatutos, segundo a materia de que se trate. Unha vez rematados tódolos asuntos da orde do día se procederá, se a presidencia o considera oportuno ou o solicitan un 10% dos asociados inscritos no libro de rnembros, a facer unha quenda de rogos e preguntas e adopción de acordos, concluido o que se levantará a sesión por parte do Presidente.

Artigo 31°.- Os acordos que vaian contra estes Estatutos ou infrinxan os fins da Asociación poderán ser recorridos en reposición perante a Asemblea Xeral. A partir da resolución do recurso de reposición, quedará expedita a vía para recorrer perante a xurisdición ordinaria.

Artigo 32°.- O Presidente da Xunta Directiva terá, ademais das facultades consignadas no artigo 17°, as seguintes atribucións:

 1. Presidir e levanta-las sesións que celebre a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, dirixi-las deliberacións dunha e outra, decidindo con voto de calidade, en caso de empate.
 2. Propoñe-lo plan de actividades da asociación á Xunta Directiva, impulsando e dirixindo as súas tarefas.
 3. Ordea-los pagamentos acordados validamente.
 4. Representa-la Asociación perante calquera organismo público ou privado.
 5. Firma-las actas, certificados, pagos e outros documentos da Asociación xunto co Secretario ou membro da Xunta Directiva a quenlle corresponda a elaboración do documento de que se trate.

O Presidente será asistido nas súas funcións por un Vicepresidente, que, ademais, substituiralle nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.

Artigo 33°.- O Secretario recibirá e tramitará as solicitudes de ingreso, levará o ficheiro e o libro rexistro de asociados e terá ó seu cargo a dirección dos traballos administrativos da Entidade. Correspóndelle así mesmo notifica-las convocatorias e custodia-las actas e expedir certificacións das mesmas co visto e prace do Presidente.

Ó Secretario correspóndelle tamén levar o inventario dos bens da asociación nun libro establecido ó efecto.

Artigo 34°.- O Tesoureiro recadará e custodiará os fondos pertencentes á Asociación, dará cumprimento ás ordes de pagamento que expida o Presidente, dirixirá a contabilidade da Asociación, tomará razón e levará conta dos ingresos e dos gastos asociativos, que participan en tódalas operacións de orde económico. O tesoureiro ten a obriga de proceder ó peche do exercicio orzamentario antes do 15 de decembro, co fin de que as contas estén a disposición dos membros da Asociación nos quince días anteriores á celebración da Asemblea Ordinaria.

Artigo 35°.- Os Vocais no número que determine a Asemblea Xeral terán as seguintes atribucións:

 1. Realizar programas e propostas na súa área de actuación.
 2. Desempeña-los traballos que lle sexan encomendados pola Xunta Directiva.

Capitulo IV.
Réxime económico

Artigo 36°.- A Asociación no momento de inicia-las súas actividades dispón dun patrimonio de 14.973 euros a data do 31 de decembro de 2.003, O peche do exercicio económico coincidirá co do ano natural.

Artigo 37°.- A Asociación funcionará en réxime de presuposto anual. O borrador de presuposto será elaborado polo Tesoureiro da Asociación, que deberá telo preparado antes do un de xaneiro de cada ano, a fin de que poda ser aprobado na Asemblea Xeral Ordinaria.

Artigo 38°.- A Asociación manterase dos seguintes recursos:

 1. As cotas periódicas dos/as asociados/as.
 2. As cotas extraordinarias que propoña a Xunta Directiva e sexan aprobadas pola Asemblea.
 3. As doazóns ou subvencións que poidan conceder órganos públicos, entidades privadas ou particulares.
 4. Os ingresos que se poidan recibir polo desenvolvemento das actividades da asociación.
 5. Calquera outro ingreso admitido pola noiinativa vixente para actividades non lucrativas.

Artigo 39°.- As cotas ordinarias acórdanse pola Asemblea Xeral ordinaria, a proposta da Xunta Directiva non sendo reintegrables en caso algún e dedicándose a atende-las necesidades da Asociación.

Artigo 40°.- Anualmente con referencia ó ultimo día do exercicio económico de cada ano, elaboraranse as contas, que se formalizarán nunha memoria, que será posta a disposición dos/as asociados/as, durante un prazo non inferior a 15 días ó sinalado para a celebración da Asemblea Xeral ordinaria, que deberá aprobalo ou censuralo.

Artigo 41°.- Anualmente no tempo que establece o artigo 25 será aprobado o orzamento pola Asemblea Xeral ordinaria.

Artigo 42°.- Para a disposición de fondos das entidades bancarias onda a Asociación teña depositados os mesmos, terán recoñecidas as sinaturas na entidade bancaria correspondente o Presidente e o Tesoureiro, para a utilización conxunta deles.

Artigo 43°.- Como entidade sen ánimo de lucro, en ningún caso poderán ser distribuidos entre os/as asociados/as os recursos obtidos pola Asociación.

Capitulo V.
Do regulamento de réxime interno

Artigo 44°.- O Regulamento de réxime interno, no seu caso, desenvolverá aquelas materias non contempladas directamente nos presentes Estatutos, non podendo ir en ningún caso en contra do estipulado nos mesmos. En todo caso o funcionamento interno da Asociación estará sometido ó ordeamento xurisdicional civil.

Capitulo VI.
Modificación dos estatutos e disolución da Asociación

Artigo 45°.- Os presentes Estatutos poderán ser modificados a proposta da Xunta Directiva ou '/4 dos socios. A convocatoria da Asemblea Xeral extraordinaria estará acompañada do texto coas modificacións propostas, abríndose un prazo de 7 días para calquera socio/a poida dirixir á Secretaria as propostas e emendas que estime oportunas. Estas complementarán a documentación da citada Asemblea e serán entregadas cunha antelación mínima de 3 días á realización da mesma.

Artigo 46°.- Para ser aprobada a reforma dos Estatutos será necesario o voto favorable dos 2/3 dos membros da Asemblea Xeral de socios.

Artigo 47°.- A Asociación disolverase polas seguintes causas:

 1. Pola vontade dos asociados/as acordada polas 2/3 partes dos mesmos/as.
 2. Por outras causas determinadas legalmente.
 3. Por sentencia xudicial.

Artigo 48°.- Acordada a disolución, a Asemblea Xeral extraordinaria designará tres asociados/as liquidadores, que xunto ó/á Presidente/a e Tesoureiro/a, procederán a efectuar a liquidación dos bens, pagando débedas, cobrando créditos e fixando o haber líquido resultante.

Artigo 49°.- O haber resultante unha vez efectuada a liquidación, doarase a outra Asociación non lucrativa e inscrita na Comunidade Autónoma que teña os mesmos ou similares fins ós desta Asociación. O xustificante da doazón será presentado no Rexistro de Asociacións correspondente para proceder á inscrición da disolución da Asociación.

Estrada de Camposancos, 250 - 36330 Vigo (Pontevedra)